Z działalności Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego

Z działalności Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego

 • 23 listopada 2020 r.
  1. Powołanie Rady przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 7 grudnia 2020 r.
  1. Głosowanie ws. poszerzenia składu Rady Programowej Centrum Integracji i Rozwoju o przedstawiciela Akademii Muzycznej oraz byłych rektorów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego
  2. Dyskusja nad projektem Regulaminu Rady
  3. Informacja o pracach dotyczących federacji zespołu prorektorów z poprzedniej kadencji
 • 21 grudnia 2020 r.
  1. Informacja nt. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz artykule
   prof. Macieja Żylicza w Forum Akademickim 12/2020 dot. rządowego
   programu wspierania uczelni, które się konsolidują
  2. Zatwierdzenie projektu regulaminu Rady
  3. Dyskusja nad dokumentami przygotowanymi przez zespół prorektorów
   poprzedniej kadencji (zestawienie dyscyplin uprawianych na uczelniach za rok
   2018; budżet; liczba studentów i nauczycieli akademickich (w porównaniu z
   innymi ośrodkami); korzyści i zagrożenia wynikające z federacji; kamienie
   milowe federalizacji)
  4. Dyskusja ws. ewentualnego wniosku finansowego na wsparcie informatyczne
   projektu federacji
  5. Dyskusja ws. zaproszenia przedstawiciela Ministra Nauki i Edukacji na
   posiedzenie Rady
  6. Dyskusja ws. podjęcia akcji informacyjno-promocyjnych informujących o
   działaniach federacyjnych
 • 11 stycznia 2021 r.
  1. Dyskusja z dr Anną Budzanowską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i
   Nauki na temat planów federacyjnych, poprzedzona prezentacją dotyczącą
   poznańskiego środowiska naukowego
  2. Propozycja wspólnego artykułu o federalizacji do społeczności naszych uczelni
 • 18 stycznia 2021 r.
  1. Wnioski ze spotkania z dr Anną Budzanowską, Podsekretarz Stanu w
   Ministerstwie Edukacji i Nauki
  2. Dyskusja nad artykułem do społeczności uczelnianych
  3. Pomysł powstania strony internetowej Kolegium Rektorów Miasta Poznania wraz z
   zakładką dla Rady
  4. Dyskusja nad kształtem międzyuczelnianych zespołów do analizy wspólnych dla
   kilku uczelni osiągnięć badawczych
  5. Przedstawienie wstępnego projektu statutu federacji
 • 15 lutego 2021 r.
  1. Przyjęcie regulaminu Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska
   Akademickiego jako organu powołanego przez Kolegium Rektorów Miasta
   Poznania
  2. Kwestia powołania zespołów do dyskusji wyzwań wspólnej ewaluacji dyscyplin
  3. Przyjęcie tekstu artykułu upowszechniającego cele prac Rady oraz propozycje
   miejsc jego publikacji (zał. 3)
  4. Kwestie strony internetowej i ostatecznego tekstu wspólnego artykułu
   promującego działania Rady
 • 15 marca 2021 r.
  1. Informacja o poszerzeniu składu Rady (dokooptowanie prorektorki UAM prof.
   Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk) oraz o regulaminie przyjętym przez
   Kolegium Rektorów M. Poznania
  2. Problemy prac zespołów międzyuczelnianych do dyskusji wyzwań wspólnej
   ewaluacji dyscyplin (informacja po pierwszym spotkaniu Rady z zespołami)
  3. Dyskusja o systemach informacji naukowej poszczególnych uczelni i prośba o
   nadsyłanie kandydatur do międzyuczelnianej komisji „informatycznej”
  4. Propozycja powołania międzyuczelnianego zespołu ds. szkół doktorskich
  5. Stan prac nad stroną internetową Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska
   Akademickiego
 • 19 kwietnia 2021 r.
  1. Informacje po spotkaniach z Międzyuczelnianą Komisją ds. Systemów Informacji
   Naukowej oraz Międzyuczelnianą Komisją ds. szkół doktorskich
  2. Powołanie przewodniczących obu komisji
  3. Stan zaawansowania prac zespołów międzyuczelnianych ds. dyscyplin
   naukowych
  4. Finalizacja prac nad stroną internetową Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 17 maja 2021 r.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami międzyuczelnianych komisji ds. dyscyplin
   naukowych, w tym dyskusja na temat kształtu rad naukowych poszczególnych
   dyscyplin
  2. Kwestia rankingów międzynarodowych vs. federowanie się uczelni
  3. Strona internetowa Kolegium Rektorów Miasta Poznania – komunikaty, forum
   dyskusyjne, odpowiedzi na pytania
  4. Informacja o potrzebie przygotowania raportu Rady dla Kolegium Rektorów Miasta
   Poznania
 • 21 czerwca 2021 r.
  1. Stan prac międzyuczelnianych komisji ds. dyscyplin naukowych w kontekście
   informacji o nadchodzącej ewaluacji
  2. Dyskusje nad zapisami projektu statutu federacji
  3. Informacja o nadchodzącym spotkaniu z prezydium Kolegium Rektorów Miasta
   Poznania
  4. Strona Kolegium Rektorów Miasta Poznania – uzupełniona zakładka
   „Federalizacja” o informacje o pracach rady, propozycje dotyczące zakładki
   „Z życia uczelni”
Close Menu