REGULAMIN KOLEGIUM REKTORÓW 

MIASTA POZNANIA 

uchwalony przez
Kolegium Rektorów m. Poznania
na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 roku
uwzględniający zmianę uchwaloną w dniu 10 lipca 2020 roku 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Kolegium Rektorów m. Poznania, zwanej dalej „Kolegium” jest zespołem inicjującym oraz opiniodawczo-doradczym w zakresie wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, rozwoju kadr naukowych oraz bazy materialnej szkół wyższych miasta Poznania. 


§ 2
W skład Kolegium wchodzą rektorzy szkół wyższych m. Poznania: Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, przewodniczący Kolegium Kanclerzy Publicznych Szkół Wyższych m. Poznaniaprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz prezes Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. 

§ 3
Do udziału w pracach Kolegium mogą być zaproszone inne osoby reprezentujące różne instytucje, ośrodki naukowe, jednostki gospodarcze, oświatowe i kulturalne, których udział jest wskazany ze względów merytorycznych, w zależności od tematyki obrad. 

II. ZADANIA KOLEGIUM

§ 4

Do zadań Kolegium w szczególności należy: 

 1. Analiza i ocena istniejącego stanu w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, rozwoju kadr naukowych oraz bazy materialnej. 
 2. Identyfikacja istniejących trudności w realizacji zadań szkół wyższych. 
 3. Formułowanie określonych propozycji rozwiązywania problemów. 
 4. Identyfikacja istniejących potrzeb, których zaspokojenie warunkuje prawidłową realizację zadań szkół wyższych oraz ustalenie hierarchii ich ważności. 
 5. Podejmowanie starań na rzecz rozwiązania wspólnych problemów oraz wyznaczanie zadań cząstkowych poszczególnym członkom Kolegium. 
 6. Podejmowanie problematyki ważnej dla szkół wyższych. 
 7. Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkół wyższych i regionu. 


§ 5

 1. Podejmowane przez Kolegium ustalenia w zakresie, o którym mowa w § 4 niniejszego regulaminu, obowiązują członków Kolegium na zasadzie dobrowolności. 
 2. Ustalenia są wiążące dla członków Kolegium jeżeli dokonane są na zasadzie jednomyślności, przy udziale wszystkich członków Kolegium lub po zgłoszeniu pisemnego akcesu w przypadku nieobecności.

III. STRUKTURA, ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOLEGIUM 


§ 6

 1. Pracami Kolegium kieruje przewodniczący, wybierany przez członków Kolegium spośród rektorów szkół wyższych m. Poznania, bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 2. Przewodniczący Kolegium wybierany jest na okres dwóch lat, na wrześniowym posiedzeniu Kolegium. 
 3. Przewodniczący Kolegium posiada dwóch zastępców wybieranych na okres dwóch lat przez Kolegium, na wniosek przewodniczącego Kolegium, bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 4. Obsługę sekretarsko-administracyjną oraz lokalową zapewnia szkoła wyższa, której rektorem jest przewodniczący Kolegium. 


§ 7

 1. Kolegium dla realizacji poszczególnych dziedzin działalności lub do wykonania określonych zadań może powołać zespoły. 
 2. Zespoły mogą być stałe lub doraźne. 
 3. Zadania i skład zespołów ustala Kolegium. 
 4. W skład zespołów mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Kolegium.  

§ 8

 1. Kolegium obraduje na posiedzeniach: 
  1. zwyczajnych, 
  2. nadzwyczajnych. 
 2. Posiedzenia zwyczajne Kolegium odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem prac, ustalonym na posiedzeniu Kolegium w nowym składzie. 
 3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Kolegium lub na wniosek każdego z członków Kolegium.
 4.  

§ 9

 1. Posiedzenie Kolegium zwołuje przewodniczący Kolegium. Przewodniczący zaprasza do udziału 
  w pracach inne osoby, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu. 
 2. Posiedzenia Kolegium są protokołowane. 
 3. Członkowie Kolegium mogą do protokołu zgłosić zdanie odrębne w każdej sprawie, a w szczególności w sprawach będących przedmiotem ustaleń. Zdanie odrębne może dotyczyć części lub całości. 
 4. Protokół z posiedzenia otrzymują wszyscy członkowie Kolegium. 
 5.  

§ 10

 1. Dokonane ustalenia są poddane głosowaniu. 
 2. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem spraw osobowych. 
 3. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium zarządza głosowanie tajne. 
 4. Udział w głosowaniu biorą tylko członkowie Kolegium. 

§ 11

Kolegium może swoje ustalenia przekazywać do realizacji Kolegium Kanclerzy Publicznych Szkół Wyższych m. Poznania

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje Kolegium większością 2/3 głosów regulaminowego składu Kolegium, na wniosek przewodniczącego lub członka Kolegium. 

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Przewodniczący
Kolegium Rektrów Miasta Poznania

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 

Close Menu