Z działalności Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego

Z działalności Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego

 • 23 listopada 2020 r.
  1. Powołanie Rady przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 7 grudnia 2020 r.
  1. Głosowanie ws. poszerzenia składu Rady Programowej Centrum Integracji i Rozwoju o przedstawiciela Akademii Muzycznej oraz byłych rektorów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego
  2. Dyskusja nad projektem Regulaminu Rady
  3. Informacja o pracach dotyczących federacji zespołu prorektorów z poprzedniej kadencji
 • 21 grudnia 2020 r.
  1. Informacja nt. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz artykule prof. Macieja Żylicza w Forum Akademickim 12/2020 dot. rządowego programu wspierania uczelni, które się konsolidują
  2. Zatwierdzenie projektu regulaminu Rady
  3. Dyskusja nad dokumentami przygotowanymi przez zespół prorektorów poprzedniej kadencji (zestawienie dyscyplin uprawianych na uczelniach za rok 2018; budżet; liczba studentów i nauczycieli akademickich (w porównaniu z innymi ośrodkami); korzyści i zagrożenia wynikające z federacji; kamienie milowe federalizacji)
  4. Dyskusja ws. ewentualnego wniosku finansowego na wsparcie informatyczne projektu federacji
  5. Dyskusja ws. zaproszenia przedstawiciela Ministra Nauki i Edukacji na posiedzenie Rady
  6. Dyskusja ws. podjęcia akcji informacyjno-promocyjnych informujących o działaniach federacyjnych
 • 11 stycznia 2021 r.
  1. Dyskusja z dr Anną Budzanowską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki na temat planów federacyjnych, poprzedzona prezentacją dotyczącą poznańskiego środowiska naukowego
  2. Propozycja wspólnego artykułu o federalizacji do społeczności naszych uczelni
 • 18 stycznia 2021 r.
  1. Wnioski ze spotkania z dr Anną Budzanowską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
  2. Dyskusja nad artykułem do społeczności uczelnianych
  3. Pomysł powstania strony internetowej Kolegium Rektorów Miasta Poznania wraz z zakładką dla Rady
  4. Dyskusja nad kształtem międzyuczelnianych zespołów do analizy wspólnych dla kilku uczelni osiągnięć badawczych
  5. Przedstawienie wstępnego projektu statutu federacji
 • 15 lutego 2021 r.
  1. Przyjęcie regulaminu Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego jako organu powołanego przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania
  2. Kwestia powołania zespołów do dyskusji wyzwań wspólnej ewaluacji dyscyplin
  3. Przyjęcie tekstu artykułu upowszechniającego cele prac Rady oraz propozycje miejsc jego publikacji (zał. 3)
  4. Kwestie strony internetowej i ostatecznego tekstu wspólnego artykułu promującego działania Rady
 • 15 marca 2021 r.
  1. Informacja o poszerzeniu składu Rady (dokooptowanie prorektorki UAM prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk) oraz o regulaminie przyjętym przez Kolegium Rektorów M. Poznania
  2. Problemy prac zespołów międzyuczelnianych do dyskusji wyzwań wspólnej ewaluacji dyscyplin (informacja po pierwszym spotkaniu Rady z zespołami)
  3. Dyskusja o systemach informacji naukowej poszczególnych uczelni i prośba o nadsyłanie kandydatur do międzyuczelnianej komisji „informatycznej”
  4. Propozycja powołania międzyuczelnianego zespołu ds. szkół doktorskich
  5. Stan prac nad stroną internetową Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego
 • 19 kwietnia 2021 r.
  1. Informacje po spotkaniach z Międzyuczelnianą Komisją ds. Systemów Informacji Naukowej oraz Międzyuczelnianą Komisją ds. szkół doktorskich
  2. Powołanie przewodniczących obu komisji
  3. Stan zaawansowania prac zespołów międzyuczelnianych ds. dyscyplin naukowych
  4. Finalizacja prac nad stroną internetową Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 17 maja 2021 r.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami międzyuczelnianych komisji ds. dyscyplin naukowych, w tym dyskusja na temat kształtu rad naukowych poszczególnych dyscyplin
  2. Kwestia rankingów międzynarodowych vs. federowanie się uczelni
  3. Strona internetowa Kolegium Rektorów Miasta Poznania – komunikaty, forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania
  4. Informacja o potrzebie przygotowania raportu Rady dla Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 21 czerwca 2021 r.
  1. Stan prac międzyuczelnianych komisji ds. dyscyplin naukowych w kontekście informacji o nadchodzącej ewaluacji
  2. Dyskusje nad zapisami projektu statutu federacji
  3. Informacja o nadchodzącym spotkaniu z prezydium Kolegium Rektorów Miasta Poznania
  4. Strona Kolegium Rektorów Miasta Poznania – uzupełniona zakładka „Federalizacja” o informacje o pracach rady, propozycje dotyczące zakładki „Z życia uczelni”
 • 20 września 2021 r.
  1. Informacje Przewodniczącego ze spotkania z Kolegium Rektorów Miasta Poznania
  2. Informacja o przygotowaniach listu intencyjnego podpisywanego przez Rektorów podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022
  3. Sprawy federacji na konferencji ID-UB w Krakowie
  4. Intensyfikacja działań popularyzujących prace nad Poznańskim Uniwersytetem Federacyjnym (infografika, strona www, konferencja prasowa)
  5. Prace nad statutem federacji w kontekście informacji po Kolegium Rektorów Miasta Poznania
  6. Sugestie JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. T. Jesionowskiego (analiza SWOT dla federacji, ocena potencjału federacji, badania marketingowe i symulacja oceny federacji w międzynarodowych rankingach, uwarunkowanie prawne dotyczące kształcenia na sfederowanej uczelni, wsparcie finansowe procesu federacji przez MNiSW)
 • 25 października 2021 r.
  1. Informacja o przebiegu podpisania listu intencyjnego ws. federalizacji przez wszystkich rektorów poznańskich uczelni m. Poznania (1 października 2021 r.)
  2. Powołanie międzyuczelnianych zespołów: ds. analizy SWOT dla uczelni wchodzących w skład federacji oraz ds. analiz i danych do rankingów
  3. Statut federacji – wstępna dyskusja nt. rad dyscyplin oraz organu jednoosobowego, który przy dużej zmienności kadencji prezydenta stabilizowałby działalność federacji
  4. Dyskusja nt. wzmożenia działań promocyjnych (spotkania na uczelniach, kwartalnik/cykliczny biuletyn rozsyłany do wszystkich pracowników, infografika, spójny wizerunek graficzny federacji)
 • 22 listopada 2021 r.
  1. Refleksje z dwóch inauguracyjnych spotkań międzyuczelnianych zespołów: ds. analizy SWOT dla uczelni wchodzących w skład federacji oraz ds. analiz i danych do rankingów
  2. Przegląd pierwszych propozycji logotypu i kolorystyki dla federacji
  3. Powołanie wewnętrznego zespołu piszącego statut federacji
  4. Dyskusja o pozostałych sprawach promocyjnych (bieżący dostęp do www, kwartalnik i udział szefów marketingu z poszczególnych uczelni w jego tworzeniu)
 • 17 stycznia 2022 r.
  1. Omówienie zagadnień przed planowanym spotkaniem z Kolegium Rektorów Miasta Poznania (nazwa federacji, harmonogram prac, kwartalnik)
  2. Przedstawienie stanu prac nad statutem (organy federacji, kształcenie doktorantów, przepisy przejściowe)
  3. Dyskusja dotycząca ewaluacji dyscyplin naukowych
 • 21 lutego 2022 r.
  1. Informacja o raporcie międzyuczelnianej komisji ds. analizy SWOT
  2. Przedstawienie stanu prac nad statutem (kształcenie doktorantów)
  3. Listy popularyzujące ideę federacji
 • 21 marca 2022 r.
  1. Sprawy bieżące (prace nad statutem, planowane spotkanie z rektorami wszystkich publicznych uczelni, kolejny list do społeczności uczelnianych)
  2. Dyskusja nad projektem analizy SWOT, przygotowanym przez Międzyuczelniany Zespół ds. analizy SWOT
 • 11 kwietnia 2022 r.
  1. Dokument dotyczący analizy SWOT dla federacji jako list do społeczności uczelnianych
  2. Przygotowanie do spotkania z Kolegium Rektorów Miasta Poznania
 • 16 maja 2022 r.
  1. Dyskusja nad nadmienił prezentacją z konferencji prasowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021
  2. Analiza odpowiedzi PP Rektorów na ankietę dotyczącą idei powołania federacji
Close Menu